Zakres usług

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • obronę w sprawach karnych w postępowaniu sądowym, przygotowawczym i wykonawczym
 • reprezentację przed sądami, organami administracji, organami ścigania i egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,
 • przygotowanie wezwań, wniosków oraz pism procesowych (np. pozwów, prywatnych aktów oskarżenia), środków zaskarżenia (np. odwołań, apelacji, zażaleń),
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, odwołań i skarg w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
 • opracowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów
 • sporządzenie opinii prawnych

Usługi mogą być wykonywane w formie czynności jednorazowych, jak i stałej obsługi prawnej Klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • prawa karnego i wykroczeń (np. obrona podejrzanych i oskarżonych, reprezentowanie  pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, powodów cywilnych, dochodzenie odszkodowań),
 • prawa cywilnego (np. sprawy o odszkodowania komunikacyjne, medyczne i inne, sprawy spadkowe, o   ochronę dóbr osobistych, dotyczące nieruchomości, wykonania umów i zapłatę),
 • prawa pracy (np. sprawy o wynagrodzenie, przywrócenie do pracy, odszkodowania, odprawy, ustalenie istnienia stosunku pracy),
 • prawa rodzinnego (np. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty).
 • prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych (np. sporządzanie pozwów, wniosków, projektów umów, w tym umów spółek)
 • prawa administracyjnego (np. uzyskiwanie decyzji administracyjnych – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.,  sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego)

Obowiązujące adwokatów zasady, określone w kodeksie etyki adwokackiej , uniemożliwiają podanie na stronie internetowej cennika usług. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem sprawy

 

Joanna Kotlarz

adwokat